Методика дослідження IQ та інтелектуальних професійно-значущих якостей

Підбиття підсумків тестування

Прізвище, ім'я, по батькові: Інна Сергіївна
Вiк: 15
Дата: 29.4.2011
Витрачений час: 01:06:19 (16:07:52 - 17:14:12)

Таблиця результатiв

Структура інтелекту

Шкали Стени
I105
II107
III110
IV85
IX113
V89
VI99
VII109
VIII98
IQ104

Додаткова інформація

Структура інтелекту Бали
Вербальний інтелект104
Невербальний інтелект99
Математичний інтелект94
Техніко-конструктивний інтелект104
Теоретичний інтелект96
Практичний інтелект108

ДОВІДКА:

Всі результати тестування розміщуються в діапазоні від 60 до 140 стенів. Цей діапазон поділяється на 6 частин, кожна з яких відповідає визначеному рівневі розвитку досліджуваного фактора або загального рівня розвитку інтелекту (IQ), а саме:

Кожний показник як за окремим фактором, так і в цілому, може відбивати тенденцію до переходу в один із сусідніх рівнів. Так, показник, що належить до IV-го рівня, може свідчити про добрі перспективи професійного зростання оптанта, якщо він становить 104-109 балів, або вказувати на незначні перспективи, якщо дорівнює 90-95 балам. Це дозволяє ранжувати групу оптантів, яка показала результати одного рівня.

Висновки:

Шкала "I"

Виявлено середній рівень здiбностi практично мислити i робити висновки спираючись на здоровий глузд, загальної поiнформованостi та обiзнаностi в рiзних галузях знань, життєвої кмiтливостi, самостiйностi мислення.

Шкала "II"

Виявлено середній рівень вiдчуття мови, здiбностi до перекладу, вмiння точно визначати значення понять, класифiкувати їх i правильно ними оперувати.

Шкала "III"

Виявлений рівень здiбностi до виявлення аналогiй i встановлення логiчних зв'язкiв мiж рiзними видами iнформацiї, вмiння синтезувати iнформацiю з рiзних галузей знань, гнучкостi та швидкостi переключення мислення, здiбностi знаходити найбiльш точне розв'язання з ряду приблизних - вищий за середній.

Шкала "IV"

Виявлений рівень здiбностi до абстрактного i вербально-логiчного мислення, узагальнення понять i розробки теорiй та концепцiй - нижчий за середній.

Шкала "IX"

Виявлений рівень здiбностi утримувати в оперативнiй пам'ятi значний об'єм iнформацiї та здiйснювати з нею необхiднi манiпуляцiї, витривалостi до iнтелектуального навантаження i тривалостi зосередження - вищий за середній.

Шкала "V"

Виявлений рівень здiбностi до практичного математичного мислення, темпу уявного арифметичного аналiзу, жвавостi розуму, кмiтливостi - нижчий за середній.

Шкала "VI"

Виявлено середній рівень здiбностi до теоретичного математичного мислення та прогнозу, гнучкостi й активностi математичного iнтелекту, здiбностi розумiти i розробляти складнi математичнi алгоритми, загального потенцiалу розумового розвитку.

Шкала "VII"

Виявлено середній рівень розвитку наочно-просторового мислення, вмiння в уявi оперувати зображенням на площинi, задаткiв конструктивних здiбностей.

Шкала "VIII"

Виявлено середній рівень розвитку об'ємного геометричного i просторового мислення, вмiння в уявi оперувати об'ємними зображеннями в тривимiрному просторi, задаткiв технiко-конструктивних здiбностей.

Шкала "IQ"

Виявлено середній рівень розвитку iнтелекту.

РЕЗЮМЕ

IQ

Продемонстрований загальний рівень розвитку інтелекту знаходиться в зоні середніх значень і перевищує 104 бали, що свідчить про наявність потенціалу самовдосконалення і можливість одержання вищої освіти (другої вищої освіти). Навчальна успішність прогнозується на середньостатистичному рівні, типовому для більшості слухачів вищої школи. Подальші перспективи професійного зростання будуть пропорційні зусиллям, які докладатимуться щодо розвитку інтелектуального потенціалу.

Практичний та теоретичний інтелект

Структура здібностей оптанта характеризується перевагою практичного інтелекту над теоретичним. Це вказує на можливість успішної професійної самореалізації, насамперед, у практичних видах діяльності, орієнтованих на досягнення конкретного, передбачуваного матеріального результату (продукту діяльності): створення або впровадження різних технологій, технічних систем або художньої продукції, заняття бізнесом і комерцією, а також такі напрями, як медицина, практична психологія, обслуговування та догляд за біологічними системами.

Профорiєнтацiйнi рекомендацiї

Отримані результати свідчать про перевагу в структурі здібностей оптанта вербального та конструктивного інтелекту, тобто здатність ефективно маніпулювати словесно-мовною інформацією, а також здатність ефективно використовувати в інтелектуальній роботі уяву, наочно-просторове й образне мислення, що дозволяє успішно здійснювати уявний аналіз внутрішньої структури об'єктів (або їхніх проекцій на площину), а також уявне конструювання багатомірних об'єктів і структур.Цей конструктивістський потенціал у поєднанні з розвинутим вербальним інтелектом, дозволяє прогнозувати успішну професійну діяльність у деяких галузях медицини (стоматологія, пластична і відбудовна хірургія), практичній психології, психіатрії, архітектурі, дизайні, художньому моделюванні, рекламному бізнесі, а також занятті різними видами художньої творчості.

 

Дата та час створення звіту: 22.06.2011, 17:35

© ActiveConsultingGroup, 2011
Сторінка програми: www.acgsoft.com.ua